سرور تیم اسپیک ایران با آنتی دیداس سخت افزاری

ضمانت برگشت وجه تا یک هفته - کنترل پنل تحت وب

سرور تیم اسپیک 16 اسلات
 • 16 نفر ●ظرفیت
 • ●اتصال همه نسخه ها
 • ●آنتی دیداس سخت افزاری
 • -ترافیک نامحدود
 • -آپتایم 99 درصد
 • ●کوعری نامحدود
 • ●دسترسی یاتکا [پنل مدیریتی]
 • برج میلاد +دیتاسنتر ایران
 • +امکان اتصال دامنه اختصاصی
سرور تیم اسپیک 32 اسلات
 • 32 نفر ●ظرفیت
 • ●اتصال همه نسخه ها
 • ●آنتی دیداس سخت افزاری
 • -ترافیک نامحدود
 • -آپتایم 99 درصد
 • ●کوعری نامحدود
 • ●دسترسی یاتکا [پنل مدیریتی]
 • برج میلاد +دیتاسنتر ایران
 • +امکان اتصال دامنه اختصاصی
سرور تیم اسپیک 64 اسلات
 • 64 نفر ●ظرفیت
 • ●اتصال همه نسخه ها
 • ●آنتی دیداس سخت افزاری
 • -ترافیک نامحدود
 • -آپتایم 99 درصد
 • ●کوعری نامحدود
 • ●دسترسی یاتکا [پنل مدیریتی]
 • برج میلاد +دیتاسنتر ایران
 • +امکان اتصال دامنه اختصاصی
سرور تیم اسپیک 128 اسلات
 • 128 نفر ●ظرفیت
 • ●اتصال همه نسخه ها
 • ●آنتی دیداس سخت افزاری
 • -ترافیک نامحدود
 • -آپتایم 99 درصد
 • ●کوعری نامحدود
 • ●دسترسی یاتکا [پنل مدیریتی]
 • برج میلاد +دیتاسنتر ایران
 • +امکان اتصال دامنه اختصاصی
سرور تیم اسپیک 1024 اسلات
 • 1024 نفر ●ظرفیت
 • ●اتصال همه نسخه ها
 • ●آنتی دیداس سخت افزاری
 • -ترافیک نامحدود
 • -آپتایم 99 درصد
 • ●کوعری نامحدود
 • ●دسترسی یاتکا [پنل مدیریتی]
 • برج میلاد +دیتاسنتر ایران
 • +امکان اتصال دامنه اختصاصی